Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό Έργο του Δρ. Κοντού περιλαμβάνει:
 •    Μελέτη της διαθερμίας ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation) με εσωτερικώς ψυχόμενα ηλεκτόδια στην αντιμετώπιση όγκων και τραυματισμών του ήπατος και άλλων συμπαγών οργάνων της κοιλίας καθώς και η χρήση της στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Η συσκευή αποδείχθηκε ικανή να πραγματοποιεί πλήρη αιμόσταση σε οξέα τραύματα ήπατος, νεφρών και σπληνός. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία λαπαροσκοπική ηπατεκτομή και η πρώτη μερική σπληνεκτομή σε πειραματικό περιβάλλον με χρήση RFA.
•    Μελέτη και η σύγκριση παραδοσιακών και άλλων μοντέρνων εργαλείων χειουργικής αιμόστασης (μονοπολική, διπολική διαθερμία, αρμονικό νυστέρι και ηλεκτρονική διπολική διαθερμία) ως προς την αποτελεσματικότητά τους αλλά και τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση τους για τους γειτονικούς ιστούς. Καταδείχθηκε η υπεροχή των νεότερων εργαλείων αλλά και μελετήθηκαν τα ποσοστά αποτυχίας τους και ο βαθμός και η έκταση της βλάβης των γειτονικών ιστών από τη χρήση τους.
•    Χρήση του αρμονικού νυστεριού στη χειρουργική του μαστού και ιδίως κατά πόσον υπερτερεί της κλασικά χρησιμοποιούμενης μονοπολικής διαθερμίας με ιδιαίτερη αναφορά στις μετεγχειρητικές επιπλοκές, τη δημιουργία σερωμάτων και το συνολικό κόστος.
•    Διερεύνηση της in vitro αποτελεσματικόητας ενός λακταμικού εστέρα της οιστρόνης στον καρκίνο του μαστού. Η υπό μελέτη ένωση λακτεστρονίλη {13α-αμινο-3,17-σεκο-1,3,5(10)-εστρατριεν-17-οϊκ-13, 17 - λακταμ-[π-δις (2-χλωροαιθυλ) αμινοφενυλ] βουτυρικός εστέρας} απέδειξε καλύτερη δράση από την μητρική της χλωραμβουκίλη έναντι «φρέσκων» κυττάρων που προερχόταν από όγκους που είχανεξαιρεθεί χειρουργικά καθώς και κυτταρικής σειράς καρκίνου του μαστού. Ταυτόχρονα μελέτη προσομοίωσης της προσκόλλησης του μορίου στους κυτταρικούς υποδοχείς του καρκίνου του μαστού ανέδειξε τους πιθανούς τρόπους μοριακής ένωσής της με τους οιστρογονικούς υποδοχείς.
•    Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της αποτύπωσης της θερμοκρασίας της επιφανείας του σώματος (ψηφιακή θερμογραφία) και των αλλαγών που επιφέρει ο καρκίνος του μαστού στην πρώιμη διάγνωση της νόσου. Επίσης η συσχέτιση των θερμογραφικών εικόνων με κλασικές μεθόδους απεικόνησης του μαστού, όπως η μαστογραφία και ο υπέρηχος.
•    Διερεύνηση της δυνατότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πολύ υψηλής συχνότητας (TeraHertz) να ανιχνεύει καρκινικά κύτταρα διεγχειρητικά. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα επίτευξης υγιών ορίων κατά τις συντηρητικές εκτομές μαστού και να ελαττώσει τον αριθμό των επανεπεμβάσεων. Μετά τα πρώτα ex vivo αποτελέσματα τώρα πραγματοποιείται η αντίστοιχη κλινική μελέτη.
•    Μελέτη της δυνατότητας ηπατεκτομής υποβοηθούμενης με μικροκύματα σε πειραματικό μοντέλο. Σε εξέλιξη.
•    Διερεύνηση του φαινομένου της ηπατικής δυσλειτουργίας που παρατηρείται μετά αφαίρεση μεγάλου τμήματος του ήπατος με διατήρηση ακέραιης της αιματικής του παροχής. Σε εξέλιξη.
•    Κλινική μελέτη SENTIMAG. Πρόκειται για κλινική μελέτη της χρήσης σωματιδίων σιδήρου διεγχειρητικά για την ανίχνευση του φρουρού λεμφαδένα στις χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο του μαστού. Πρόκειται περί διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης που έχει φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Προγραμματίζεται η αντίστοιχη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη.