Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό Έργο του Δρ. Κοντού περιλαμβάνει:

 • Μελέτη της διαθερμίας ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation) με εσωτερικώς ψυχόμενα ηλεκτόδια στην αντιμετώπιση όγκων και τραυματισμών του ήπατος και άλλων συμπαγών οργάνων της κοιλίας καθώς και η χρήση της στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Η συσκευή αποδείχθηκε ικανή να πραγματοποιεί πλήρη αιμόσταση σε οξέα τραύματα ήπατος, νεφρών και σπληνός. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία λαπαροσκοπική ηπατεκτομή και η πρώτη μερική σπληνεκτομή σε πειραματικό περιβάλλον με χρήση RFA.
 • Μελέτη και η σύγκριση παραδοσιακών και άλλων μοντέρνων εργαλείων χειρουργικής αιμόστασης (μονοπολική, διπολική διαθερμία, αρμονικό νυστέρι και ηλεκτρονική διπολική διαθερμία) ως προς την αποτελεσματικότητά τους αλλά και τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση τους για τους γειτονικούς ιστούς. Καταδείχθηκε η υπεροχή των νεότερων εργαλείων αλλά και μελετήθηκαν τα ποσοστά αποτυχίας τους και ο βαθμός και η έκταση της βλάβης των γειτονικών ιστών από τη χρήση τους.
 • Χρήση του αρμονικού νυστεριού στη χειρουργική του μαστού και ιδίως κατά πόσον υπερτερεί της κλασικά χρησιμοποιούμενης μονοπολικής διαθερμίας με ιδιαίτερη αναφορά στις μετεγχειρητικές επιπλοκές, τη δημιουργία σερωμάτων και το συνολικό κόστος.
 • Διερεύνηση της in vitro αποτελεσματικότητας ενός λακταμικού εστέρα της οιστρόνης στον καρκίνο του μαστού. Η υπό μελέτη ένωση λακτεστρονίλη {13α-αμινο-3,17-σεκο-1,3,5(10)-εστρατριεν-17-οϊκ-13, 17 - λακταμ-[π-δις (2-χλωροαιθυλ) αμινοφενυλ] βουτυρικός εστέρας} απέδειξε καλύτερη δράση από την μητρική της χλωραμβουκίλη έναντι «φρέσκων» κυττάρων που προερχόταν από όγκους που είχανεξαιρεθεί χειρουργικά καθώς και κυτταρικής σειράς καρκίνου του μαστού. Ταυτόχρονα μελέτη προσομοίωσης της προσκόλλησης του μορίου στους κυτταρικούς υποδοχείς του καρκίνου του μαστού ανέδειξε τους πιθανούς τρόπους μοριακής ένωσής της με τους οιστρογονικούς υποδοχείς.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της αποτύπωσης της θερμοκρασίας της επιφανείας του σώματος (ψηφιακή θερμογραφία) και των αλλαγών που επιφέρει ο καρκίνος του μαστού στην πρώιμη διάγνωση της νόσου. Επίσης η συσχέτιση των θερμογραφικών εικόνων με κλασικές μεθόδους απεικόνησης του μαστού, όπως η μαστογραφία και ο υπέρηχος.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πολύ υψηλής συχνότητας (TeraHertz) να ανιχνεύει καρκινικά κύτταρα διεγχειρητικά. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα επίτευξης υγιών ορίων κατά τις συντηρητικές εκτομές μαστού και να ελαττώσει τον αριθμό των επανεπεμβάσεων. Μετά τα πρώτα ex vivo αποτελέσματα τώρα πραγματοποιείται η αντίστοιχη κλινική μελέτη.
 • Μελέτη της δυνατότητας ηπατεκτομής υποβοηθούμενης με μικροκύματα σε πειραματικό μοντέλο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο χειρουργικό χρόνο, τη διεγχειρητική απώλεια αίματος και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.
 • Διερεύνηση σε πειραματικό επίπεδο του φαινομένου της ηπατικής δυσλειτουργίας που παρατηρείται μετά αφαίρεση μεγάλου τμήματος του ήπατος με διατήρηση ακέραιης της αιματικής του παροχής. Βρέθηκε ότι η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην πυλαία φλέβα μπορεί να προλάβει το σύνδρομο «small for size».
 • Κλινική μελέτη SENTIMAG. Πρόκειται για κλινική μελέτη της χρήσης παραμαγνητικής ουσίας διεγχειρητικά για την ανίχνευση του φρουρού λεμφαδένα στις χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο του μαστού. Πρόκειται περί διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης που έχει φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Προγραμματίζεται η αντίστοιχη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη.
 • Δύο πιλοτικές πειραματικές μελέτες με τίτλο «Πρωτόκολλο επιμήκυνσης εντέρου με χρήση ακυτταρικών μεμβρανών και εξώλογου μοσχεύματος αποκυτταροποιημένου εντέρου» και «Πρωτόκολλο επιμήκυνσης εντέρου με χρήση σωληνωτού γαστρικού/εντερικού κρημνού»
 • Προοπτική κλινική μελέτη με θέμα «Ποιότητα ζωής Ελληνίδων με καρκίνο μαστού». Σε εξέλιξη
 • Συμμετοχή ως τοπικός συντονιστής («co-investigator») για το Λαικό Νοσοκομείο στη διεθνή προπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης GLOBALSURG η οποία διερεύνησε την ασφάλεια των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε επείγουσα βάση διιεθνώς.
 • Μελέτη SENOMAC.Εθνικός συντονιστής και βασικός ερευνητής για το Λαικό Νοσοκομείο της κλινικής προοπτκής πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης μελέτης SENOMAC η οποία μελετά την ογκολογική ασφάλεια της παράλειψης του λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και θετικό φρουρό λεμφαδένα που υποβάλλονται σε μαστεκτομή. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρολίνσκα. Σε εξέλιξη